Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2013

borsuczysz
Każdy ma taki moment, od którego wszystko się zaczyna. Życie ma sens dopiero wtedy, gdy się go przypomni i zrozumie.
— Joanna Bator "Ciemno, prawie noc"
Reposted fromdomilee domilee viacytaty cytaty
borsuczysz
8014 b341
Reposted fromEDi EDi viadrumkarol drumkarol
borsuczysz
3126 b896
Reposted fromarmadillo armadillo

January 23 2013

borsuczysz

  

  

Reposted frompannakojot pannakojot viailovemovies ilovemovies
borsuczysz
 
 
 
Silver Linings Playbook
borsuczysz
Reposted fromKhollenb Khollenb viacats cats
borsuczysz
2605 7613
borsuczysz
9655 fc99
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viacytaty cytaty
borsuczysz
9720 3a40 500
Reposted fromBOO-BOO BOO-BOO viacats cats
borsuczysz
Reposted fromuhuh uhuh viacolours colours
borsuczysz
Reposted fromfoodislove foodislove
borsuczysz
Reposted fromfakuku fakuku viailovemovies ilovemovies
borsuczysz
5797 652c
borsuczysz
Reposted fromstarwars starwars
borsuczysz
borsuczysz
Rajasthan, India
Reposted frombethgadar bethgadar viacolours colours
borsuczysz
via Roqoo Depot

always and forever...
borsuczysz
- Nie potrafisz przyjmować świata na trzeźwo?
- Potrafię, ale wolę nie.
— Charles Bukowski
borsuczysz
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Granica,Zofia Nałkowska
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacytaty cytaty
borsuczysz
-Ale dla każdego istnieje to drugie-co w pewnym sensie jest kochankiem.Szukają się nawzajem, coś znaczą dla siebie- choćby na chwilę.I to, czym się szukają, jest jednak jakąś tęsknotą.I to, że się znajdują, jest próbowaniem szczęścia.
— Granica,Zofia Nałkowska
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl